XỬ PHẠT VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thứ ba - 25/04/2017 10:13
Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản được cấp là căn cứ để kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi cơ sở. Theo đó, chủ cơ sở cần thực hiện tốt các nội dung đã cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Quy định về các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm tương ứng về thực hiện đề án bảo vệ môi trường được quy định cụ thể tại Điều 10, Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Mức xử phạt vi phạm hành chính được gia tăng theo cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt đề án (hay quy mô, công suất hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở thuộc trường hợp lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết) và mức độ của các hành vi vi phạm. Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh xin trích dẫn quy định cụ thể về vi phạm thực hiện đề án bảo vệ môi trường đến Quý doanh nghiệp được thông tin kịp thời để có kế hoạch thực hiện tốt sau khi đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 
1. Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Phòng TNMT, UBND cấp huyện hoặc Sở TNMT và do UBND cấp huyện hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị xử phạt như sau:
 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận, trừ trường hợp: Giám sát môi trường; làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm d khoản này;
 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi xây lắp, lắp đặt thiêt bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;
 4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
2. Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận của Phòng TNMT, UBND cấp huyện hoặc Sở TNMT và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này bị xử phạt như sau:
 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành  vi thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận, trừ trường hợp: Giám sát môi trường, làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm d khoản này;
 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;
 4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
3. Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở TNMT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này bị xử phạt như sau:
 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với hành vi không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường; về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt;
 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, trừ trường hợp: Giám sát môi trường; làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm e khoản này;
 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại các điểm a, c, và e khoản này;
 4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường  thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;
 5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 12 và điểm k khoản 4 Điều 12 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
4. Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện đề án bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TNMT bị xử phạt như sau:
 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường; về việc hoàn thành các các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt;
 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, trừ trường hợp: Giám sát môi trường; làm cho môi trường tốt hơn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
 3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, trừ trường hợp giám sát môi trường và trường hợp quy định tại điểm a và điểm e khoản này;
 4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường;
 5. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 12 và điểm k khoản 4 Điều 12 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
5. Hình thức xử phạt bổ sung
 1. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 01 tháng đến 03 tháng đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này;
 2. Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 03 đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều này và điểm e khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả
 1. Buộc phải vận hành đúng công trình bảo vệ môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm c khoản 2, điểm d khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều này;
 2. Buộc phải xây lắp công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm các quy định tại điểm d khoản 2, điểm e khoản 3 và điểm e khoản 4 Điều này;
 3. Buộc tháo dỡ công trình bảo vệ môi trường xây lắp không đúng nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc phê duyệt trong trường hợp công trình đó vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường đối với quy định tại điểm c khoản 2, điểm d khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều này;
 4. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra.
Liên hệ Công ty Môi trường Nguồn Sống Xanh để được tư vấn miễn phí về các hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần thực hiện. 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG NGUỒN SỐNG XANH
HOTLINE: 0919 249 077 MS YẾN
EMAIL: YEN.NGUONSONGXANH@GMAIL.COM

Tác giả bài viết: CH

Tổng số điểm của bài viết là: 49 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • huyền
    huyền   thuhuyendo91@gmail.com   21/07/2017 16:31

  Chào bạn. minh xây dụng cty với quy mô nhỏ những cung cần có ba cái cam kêt bảo vệ môi trường gì đó. bên cty minh có làm các thủ tục nay ko.?

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây