ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

Chủ nhật - 18/07/2021 22:40

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

       Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là quá trình phân tích đánh giá, nhận dạng và dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.

danh gia tac dong moi truong

     Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Công ty TNHH XD DV Môi trường Nguồn Sống Xanh là đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường. Chuyên thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bình Dương và các dự án thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An,... và các tỉnh khu vực phía nam. 

Liên hệ ngay với Ms. Hải - 0909 773 264 để được tư vấn miễn phí.

1. Vì sao phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ?

     - Thực hiện theo Luật bảo vệ môi trường do Quốc hội ban hành quy định hoạt động bảo vệ môi trường áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     - Nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và làm bằng chứng chịu trách nhiệm trước pháp luật khi doanh nghiệp sai phạm so với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
     - Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu để mọi người được sống trong môi trường trong lành.

2. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường


    a. Lập báo cáo ĐTM theo dự án đầu tư nhóm I

     Dự án đầu tư Nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 gồm:

1

Dự án thuc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Với quy mô, công suất lớn

Với quy mô công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

2

Dự án không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Với quy mô công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

3

Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại và dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất

4

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

5

Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

6

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

7

Dự án yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn


     b. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo nhóm II

     Dự án đầu tư Nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 gồm:

c

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

d

Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

đ

Dự án yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

e

Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình

     Đối tượng quy định như trên thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

3. Quy định thực hiện đánh giá tác động môi trường

quy trinh dtm


4. Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

   - Xuất xứ của dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, căn cứ pháp lý, kỹ thuật và phương pháp đánh giá tác động môi trường.

   - Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.
   - Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường. 
   - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học, đánh giá hiện trạng môi trường và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
   - Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải.
   - Nhận dạng, đánh giá và dự báo tác động môi trường chính như quy mô, tính chất của chất thải phát sinh. Đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra
.
   - Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải.
   - Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường và phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
   - Chương trình quản lý và giám sát môi trường
   - Kết quả tham vấn.
   - Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án.

5. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Đối tượng được tham vấn

Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Cơ quan tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án

Trách nhiệm thực hiện tham vấn

Chủ dự án

Cơ quan tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án có trách nhiệm trả lời chủ dự án bằng văn bản về nội dung được tham vấn trong thời hạn quy định, trường hợp hết thời hạn quy định mà không có văn bản trả lời thì được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.

Nội dung tham vấn

- Vị trí thực hiện dự án đầu tư
- Tác động môi trường của dự án
- Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
- Chương trình quản lý và giám sát môi trường, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
- Các nội dung khác liên quan

Hình thức tham vấn

- Thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử
- Tổ chức họp lấy ý kiến
- Lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả tham vấn

Chủ dự án nghiên cứu đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường và hoàn thiện báo cáo. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung về kết quả tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

    - Hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
       + Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
       + Báo cáo đánh giá tác động môi trường

       + Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư
      + Đối với dự án đầu tư xây dựng phải có báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng
    - Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
       + Bắt đầu tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định:
       + Không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư Nhóm I
       + Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư Nhóm II
       + Thời gian thẩm định có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
    - Thời gian phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi đã chỉnh sữa, bổ sung
      Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm định thì người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường.

quyet dinh phe duyet dtm


7. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

    - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định ĐTM đối với các dự án đầu tư sau:
       + Dự án đầu tư nhóm I
     + Dự án đầu tư nhóm II thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy pháp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
     - Bộ quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.
   - UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định ĐTM đối với dự án đầu tư trên địa bàn trừ đối tượng quy định thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ quốc phòng, Bộ Công an. Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi có dự án phải thẩm định ĐTM đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình.

8. Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

       Công ty tư vấn môi trường Nguồn Sống Xanh là đơn vị tư vấn môi trường uy tính với nhiều năm kinh nghiệm trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo cáo hoàn thành ĐTM và các hồ sơ môi trường khác.
       Trên đây là toàn bộ nội dung cũng như quy trình thực hiện 01 báo cáo đánh gia tác động môi trường mới nhất. Quý khách hàng có nhu cầu lập Báo cáo ĐTM thì hãy liên hệ ngay với Công ty TNHH XD DV Môi trường Nguồn Sống Xanh để được tư vấn miễn phí và báo giá nhanh chóng.

CÔNG TY TNHH XD DV MÔI TRƯỜNG NGUN SNG XANH
Đa ch tr s chính: Lô L47, đường NL12 và DL17, KĐT Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Đa ch chi nhánh: 53A Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
Đin thoi: HCM: 0283 5100 127 – BD: 0274 3555 118
Hotline: Ms.Hải - 0909 773 264
Email: moitruongnguonsongxanh@gmail.com

Tác giả bài viết: HL

Nguồn tin: nguonsongxanh.vn

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nguonsongxanh.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Hạnh
    Hạnh   hanhuynh6311@gmail.com   24/08/2021 07:58

  Công ty tôi dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm bằng nhựa (ốp lưng tivi, vỏ máy,...) ở KCN Sóng thần 2, ước tính công suất sản xuất tối đa của nhà máy là 2.300 tấn sản phẩm/năm. Vậy dự án của tôi có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không ?

 • Huỳnh Đức
    Huỳnh Đức   lexuanhuynhduc0311@gmail.com   22/08/2021 23:16

  Công ty tôi đang dự định mua lại nhà xưởng của công ty liền kề, có cùng ngành sản xuất, giữ nguyên các hạng mục đã phê duyệt DTM, cả hai công ty đều được phê duyệt DTM cùng thời điểm thì công ty tôi có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nữa hay không và cần làm các thủ tục gì về môi trường?

 • Bích Trâm
    Bích Trâm   moitruonghansae@gmail.com   15/08/2021 23:08

  Bên tôi cần lập DTM cho nhà máy giặt ủi tại Long An, nhờ cty tư vấn và báo giá qua mail moitruonghansae@gmail.com. Cảm ơn

 • Đức Khánh
    Đức Khánh   ducbaokhanhpaper@gmail.com   13/08/2021 03:03

  Công ty tôi mua lại nhà xưởng và công nghệ sản xuất giấy của công ty khác, đã có xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết, giờ chúng tôi muốn cải tạo lại nhà xưởng thì có cần làm DTM không? Nhờ công ty tư vấn giúp. Cảm ơn

  • Lê Hải
     Lê Hải   moitruongnguonsongxanh@gmail.com   25/08/2021 04:27

   @Đức Khánh Chào Anh.
   nếu mua lại nhà xưởng củ mà công nghệ sản xuất và công suất không thay đổi thì mình chỉ cần làm văn bản thông báo cho cơ quan phê duyệt.
   Và nếu hợp lý sẽ cho kế thừa hồ sơ cũ
   Trân trọng!

 • Thu
    Thu   thunguyen.210218@gmail.com   12/08/2021 04:38

  Xin chào !
  Tôi muốn mở nhà xưởng sản xuất đồ dùng bằng gỗ thì có cần đăng ký ĐTM không. Tư vấn giúp tôi.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây